Organigrama

Organización Municipal

O goberno e a administración municipal de Laxe corresponde ao seu Concello o cal, para cumprimento dos seus fins e en representación do seu Municipio, ten plena capacidade xurídica e goza da autonomía nos termos sinalados pola lei. Os Órganos do noso Concello son os seguintes:

Alcalde-Presidente
Tenentes de Alcalde
Pleno


Alcalde-Presidente:

D. José Manuel Mouzo Castiñeira.

Tenentes de Alcalde 

Primeiro Tenente de Alcalde: D. Ricardo Facal Castiñeira.
Segundo Tenente de Alcalde: Dª Ana María Hermo Vales.
Terceiro Tenente de Alcalde: D. Manuel Esmorís Cotelo

Pleno do Concello

O pleno do Concello está integrado por 11 Concelleiros e é presidido polo Alcalde. A súa composición actual é a seguinte:

Alcalde-Presidente

D. José Manuel Mouzo Castiñeira.


Concelleiros do PSOE:

Logotipo Psoe

D. José Manuel Mouzo Castiñeira. 
D. Manuel Esmoris Cotelo.
Dª. Ana Mª Hermo Vales.
D. Francisco Facal Castiñeira. 
D. Francisco Ordoñez Parga.

http://www.psoe.es

psoe@concellodelaxe.com


Concelleiros do PP

Logotipo Partido Popular

D. José Luís Pérez Añón. (Portavoz do Grupo)
D. Francisco Charlín Orons.
Dª. María Begoña Romar Soneira.
D. Diego Soto Pereiro.
D. Eulogio Constantino Castiñeira.

Dirección:
Grupo Municipal do PP
Avda. Cesáreo Pondal, nº 26
15117 Laxe A Coruña

http://www.pp.es

partidopopulardelaxe@yahoo.es


Concelleiro do Bloque Nacionalista Galego

LOGO DO BNG

D. Xose Manuel Pose Lema. (Portavoz do Grupo)

Web: http://www.bng-galiza.org/Concelleiros Delegados do Goberno Local de Laxe

CONCELLERÍA DELEGADA DE COMERCIO, HOSTALERÍA E TURISMO:

D. Xose Manuel Pose Lema.

CONCELLERÍA DELEGADA DE DEPORTES E FESTAS:

Dª. Ana María Hermo Vales.

CONCELLERÍA DELEGADA DE SERVIZOS SOCIAIS, EMPREGO, IGUALDADE, CULTURA E EDUCACIÓN:

D. Ricardo Facal Castiñeira.

CONCELLERÍA DELEGADA DE DE PERSOAL, OBRAS E SERVIZOS:

D. Manuel Esmoris Cotelo.

CONCELLERÍA DELEGADA DE XUVENTUDE:

D. Francisco Ordoñez Parga.


Portal cidadán de Laxe © by Abertal