Presentación

INTRODUCIÓN

A Asociación de Nais e Pais ANPA CABO DA AREA do CPI CABO DA AREA ten o seu domicilio no CPI CABO DA AREA, Rúa Isidro Parga Pondal núm. 45, CP 15118 Laxe (A Coruña).

Foi inscrita por Resolución do 1 de agosto de 2013 no Rexistro Provincial de Asociacións da Coruña.


FINS DA ASOCIACIÓN

a) Asistir ás nais, pais e titores en todo o que se refire á educación das súas fillas/fillos.

b) Colaborar nas actividades educativas e escolares do Centro.

c) Promover a participación das nais e pais dos alumnos na xestión do centro.

d) Asistir ás nais e pais dos alumnos no exercicio do seu dereito a intervir no control e xestión do Centro.

e) Facilitar a representación das nais e pais de alumnos no Consello Escolar do Centro.

f) Estimular a participación das nais e pais de alumnos na programación xeral da ensinanza a través do órgano colexiado correspondente.

g) Fomentar as relacións de cooperación do Centro con outros establecementos escolares e os sectores sociais e culturais do entorno.

h) Promover a plena realización do principio de gratuidade no ámbito do Centro, así como a efectiva igualdade de dereitos de todo o alumnado sen discriminación por razóns socioeconómicas, ideolóxicas, confesionais, etnia ou xénero.

i) Requerir aos poderes públicos o cumprimento das leis, actuación e plans de actuación relativos á educación, acadando a atención e axudas que esta merece.

l) Fomentar a cultura e uso do idioma galego, por ser a cultura e idioma propio de Galicia; promover actividades formativas e de estudio e a educación en valores.

m) Promover reunións de colaboración das nais e pais co profesorado e as boas relacións entrambos.

n) E todos aqueloutros non recollidos nos estatutos e que sexan conformes á lei.


ÓRGANOS DE GOBERNO

Son órganos de Goberno desta asociación: A Asamblea Xeral e a Xunta Directiva. Ámbalas dúas, na súa actuación, atenderán ós principios democráticos e se estructurarán segundo os preceptos estatutarios.


XUNTA DIRECTIVA

A Xunta directiva está formada polo Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesoureiro e oito vogais.

NOVA XUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA: DIANA TOJA LEMA

VICEPRESIDENTE: JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ PÉREZ

SECRETARIA: MAICA CHARLÍN SUENA

TESOUREIRA: MARÍA MARTÍNEZ VIDAL

VOGAIS: NURIA PÉREZ BALSA, JOSÉ MANUEL MIRA REYMUNDEZ, MÓNICA PÉREZ RIVERA, ROCÍO VIDAL PONTE, LUÍS BARCIA TOJA, HERMOSINDA ÁLVAREZ PALLAS, CONSUELO VÁZQUEZ MOUZO, ÁNGELA LEMA VÁZQUEZ.


DISTRIBÚENSE AS RESPONSABILIDADES DO SEGUINTE XEITO

Coordinación Xeral:

Diana Toja Lema

José Manuel Vázquez Pérez

Coordinadores de educación infantil:

María Martínez Vidal
Nuria Pérez Balsa

Coordinadores de educación primaria:

Rocío Vidal Ponte
Mónica Pérez Rivera

Coordinadores de educación secundaria:

Ángela Lema Vázquez
Hermosinda Álvarez Pallas

Representantes para o consello escolar:

Pendiente.

Encargados de comunicación:

José Manuel Mira Reymundez
Maica Charlín Suena

Encargados da comunicación coa federación e anapas doutros centros:

Diana Toja Lema
José Manuel Vázquez Pérez


Portal cidadán de Laxe © by Abertal