Presentación

Unha xestión eficaz do territorio e a busca dun equilibrio urbanístico son dúas cuestións fundamentais para conquerir maiores cotas de calidade de vida dos laxenses e da xente que nos visita.

Para alcanzar estes obxectivos, a oficina técnica desenvolve as seguintes funcións:

• Redacción de toda clase de instrumentos de planeamento urbanístico para o desenvolvemento da nosa vila, velando pola riguroso cumprimento dos mesmos.

• Información e asesoramento ós particulares e institucións.

• Tramitación das licencias urbanísticas (obras maiores, obras menores, primeira ocupación, parcelación, etcétera).

• Supervisión das iniciativas urbanísticas dos particulares.

• Inspección urbanística, promovendo expedientes sancionadores cando sexa o caso.

• Xestión do patrimonio municipal do solo.

• Redacción e execución de proxectos de obras (urbanización de rúas, parques e xardíns, edificacións municipais, dotación de servicios básicos –alumado, auga, saneamento-, etcétera).

• Declaración de ruína de edificios.
Portal cidadán de Laxe © by Abertal