Fondos documentais

O fondo documental que se conserva no Arquivo Municipal está formado basicamente por documentación xerada pola materialización das competencias, funcións e actividades da administración municipal de Laxe dende a segunda metade do século XIX, en concreto dende 1864 ata a actualidade. Trátase pois dun fondo documental correspondente - empregando a división tradicional dos periodos históricos - á época contemporanea, o cal permite coñecer, analizar e estudiar todos aqueles aspectos e asuntos nos que o Concello intervén a raiz das súas atribucións na xestión e goberno do territorio municipal.

A descrición dos fondos documentais municipais conservados neste arquivo faise seguindo o Cadro de Clasificación de Fondos proposto polo Grupo de Traballo de Arquivos da Administración Local de Galicia e que foi adoptado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

O carácter de arquivo administrativo e á vez histórico, faino susceptible de ser empregado por un abano moi amplo de usuarios, atendendo ás diferentes posibilidades de aproveitamento da documentación e da información contida: políticos, técnicos e traballadores municipais, xestores administrativos, avogados, cidadáns en xeral, xestores administrativos, estudiantes, xenealoxistas, historiadores, etc. e as consultas poden asimesmo, estar motivadas por razóns igoalmente diversas: de carácter informativo, técnico, histórico, xurídico, fiscal, legal, etc.


PRANTA BAIXA

Neste depósito atopase a maioría da documentación pendente de inventariar, aproximadamente unhas 886 caixas, ademais de libros rexistros, ocupando unha superficie de 100 mts. lineais.

A documentación atópase máis ou menos preclasificada debido a que cada caixa leva información no texuelo. A documentación existente distribúese da seguinte maneira:

- Libros de actas de Pleno e Comisións de Goberno datan de 1852 ó 2001 e son 31 unidades de instalación.

- Resolución de Alcaldía de 1984 ó 2001 con 19 caixas.

- Expedientes e borradores das Sesións do Pleno e Comisión de Goberno dende o ano 1984 ata o 2001 e son 43 caixas.

- Correspondencia dende 1963 ó 2001 e son 134 caixas.

- Libros rexistros de entrada e saída de documentos abranguen dende o ano 1949 ata o 2001.

- Contratación de obras do 1986 ó 1996 supoñen 43 caixas.

- Obras e urbanismo con un maior volume de documentación, 224 caixas, incluindo obras maiores, menores e licencias de apertura , proxectos municipais dende 1954 ata 1995.

- Beneficiencia e sanidade de 1972 ata 1990 con 17 caixas.

- Empadroamentos dende o ano 1972 a 1990 con 24 caixas nas que se atopan expedientes de altas e baixas, rectificacións e libros rexistros de padróns de habitantes.

- Quintas do ano 1963 ó 2000 cun total de 22 caixas.

- Eleccións, dende 1975 ata 1992 con 23 caixas.

- Hai que engadir que ahi 303 caixas denominadas expedientes varios qeu comprenden dende o ano 1967 ó 2002. Desas, 227 caixas que van dende o ano 1996 ó 2002 están informatizadas polo departamento de Secretaría, non seguindo ningún tipo de clasificación senon que van arquivadas por tramitación, agás da documentación referida o persoal do Concello que vai separada do resto. A cada expediente se lle asigna un número currens que comeza e remata co ano.

Por último mencionar que queda pendente a documentación existente en cada departamento.


ÁTICO

Son 565 as unidades clasificadas que se corresponden coas seguintes seccións:

- Sección Goberno, 20 unidades de instalación.

- Sección Administración, 10 unidades de instalación.

- Sección Servicios, con 75 unidades de instalación.

- Sección Facenda cun total de 460 unidades de instalación.


Portal cidadán de Laxe © by Abertal