15/02/2021 Convocatoria proceso selectivo persoal funcionario interino dunha praza de Técnico de xestión, do grupo A, subgrupo A2, da Administración Xeral, Subescala de Xestión, así como creación dunha lista de reserva

[Actualizado a 16 de xuño - última modificación]

PUBLICACIÓN BASES CONVOCATORIA (15/2/2021)

Data: 15-02-2021

Publicase no BOP da Coruña núm. 30 de luns 15 de febreiro de 2021 o anuncio das bases e convocatoria do proceso selectivo para cubrir con persoal funcionario interino unha praza de técnico de xestión, do Grupo A, subgrupo A2, escala de Administración Xeral, subescala de xestión, no Concello de Laxe e creación dunha lista de reserva.

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

Data: 10/03/2021

Publícase a resolución da lista provisional de admitidos/excludios convocatoria contratación funcionario interino por acumulación de tareas.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, TRIBUNAL CUALIFICADOR E INICIO DO PROCESO SELECTIVO

Data: 06/04/2021

Publícase a resolución da lista definitiva de admitidos/excluidos, a composición do tribunal e o lugar, data e hora do inicio do proceso selectivo da convocatoria para a contratación de funcionario interino por acumulación de tarefas.

FASE DE CONCURSO - RELACIÓN DE MÉRITOS

Data: 16/04/2021

Publícase a relación de méritos da fase de concurso dos aspirantes presentados ao proceso selectivo persoal funcionario interino unha praza de técnico de xestión, do grupo A, subgrupo A2, Escala de Administración Xeral, subescala de xestión e creación dunha lista de reserva.

ACEPTACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN | NOVA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS E VALORACIÓN DE MÉRITOS

Data: 19/04/2021

Estímase o recurso de reposición interposto por dona Claudia Alonso Blanco contra a resolución que aprobaba a lista definitiva de admitidos e excluidos. De modo que modificase a resolución pola que se aproba a lista definitiva de admitidos e excluidos, e a nova valoración de méritos da fase de concurso.

CUALIFICACIÓNS 1º EXERCICIO - INICIO 2º EXERCICIO - MODELO EXAME COAS RESPOSTAS CORRECTAS (1º EXERCICIO)

Data: 30/04/2021. Modificado: 03/05/2021

Publícase a acta do Tribunal coa avaliación do 1º exercicio da fase de oposición, e a data, hora e lugar de inicio do 2º exercicio da fase de oposición.

Publícase ademais o modelo de exame do 1º exercicio coas respostas correctas.

A data de realización do segundo exercicio da fase de oposición que se fixa para o día 06/05/2021, ás 10.00 h, no Pavillón polideportivo municipal sito na Avda. Isidro Parga Pondal, núm. 37, en Laxe.

Para a realización deste exame, os/as aspirantes poderán utilizar textos legais non comentados, en soporte papel.

PUNTUACIÓN 2º EXERCICIO | CUALIFICACIÓN FINAL | LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ABROBADAS E DE RESERVA

Data: 14/05/2021

Publícase a acta na que se pon a puntuación do 2º exercicio da fase de oposición, a cualificación final das persoas aspirantes, a lista provisional de persoas aprobadas e a lista de reserva.

PUBLICACIÓN ENUNCIADOS DO 2º EXAME

Data: 16/06/2021

Publícase os enunciados do segundo exame do posto funcionario interino A2.

Portal cidadán de Laxe © by Abertal